728 x 90

Dekan FKIP
Dr. H. Aceng Hasani, M.Pd.
NIP 196708201998021003

Wakil Dekan Bidang Akademik
Dr. Suroso Mukti Leksono, M.Si.
NIP 197202262002011002

 

Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
Dr. Aan Hendrayana, M.Pd.
NIP 197503232003121001

 

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
Dodi Firmansyah, M.Pd.
NIP 197611242001121002

 

Kepala Bagian Tata Usaha
Drs. Agustiar Halwany, MA.
NIP 196708232002121001

 

Kasubbag. Umum
Quartene Magdaretna Sakina, SH., MH
NIP 198110062005012001

Kasubbag. Akademik dan Kemahasiswaan
Enjang Dudi Suandi, S.Ag
NIP 197406212006041001